23 Ağustos 2014 Cumartesi

Kalbin İc Yapisi

KALBİN İÇ YAPISI 1


Akciğer arasında mediastinum medium’da lokalizelidir.

Apex cordis

Sol ventrikül’ünkoni şeklindeki ucudur.

Facies diaphragmatica (facies inferior)

Başlıca sağ ventrikültarafından oluşturulur.3-6 kıkırdak kaburgalardan ve corpus stemi’den ayrılır.

Facies diaphragmatica (facies inferior)

Basis cordis (facies posterior)

Büyük bölümünü sol atriyum,küçük bir bölümünüde sağ atriyum yapar.5(6)-8(9) torakal vertabraların önündedir.Arkasında;sinus abliquus pericardii,oesophagus ve aorta thoracica vardır.Basis cordis,sulcus coroarius ile diyafragmatik yüzden ayrılır.Oesophagus,basis cordis’in arka yüzünün komşuluk yaptığı primer anatomik yapıdır.Vv.pulmonales’ler,v.cava superior ve v.cava inferior,basis cordis’te atriyumlara açılır.

Sulcus coronarius(sulcus atrioventricularis)


Dıştan atriyumlarla ventrikülleri ayıran bu oluk içinde,koroner arterlerin ana gövdeleri ile sinus coronarius vardır.

Kalbin İc Yapisi
Kalbin Alt Arkadan Görüntüsü

ATRIUM DEXTRUM

İç yüzünde görülen kaslara mm.pectinatiadıverilir.Bu kaslar,crista terminalis’ten başlayıp,auricula dextra’yı oluşturur.Aurikuladaki pektinat kaslardan birisi diğerinden daha büyüktür ve taenia sagittalisadı ile bilinir.
Embiriyonel hayattaki foramen avale’nin kapanması ile oluşan fossa avalis,ostium venae cavae inferioris’in üstünde ve solunda,septum interatriale’dedir.Fossanın kenarı kabarıktır ve limbus fossa ovalisadı ile bilinir.
Sağ atriyum’un iç yüzünde;v.cava superior,v.cava inferior,sinus coronarius,vv.cardiacae anteriores ve vv.cardiacae miniae’lerin ağızları vardır.

OSTIUM ATRIOVENTRICULARE DEXTRUM

Kalpteki en büyük kapak ostiumudur.Dördüncü ve beşinci interkostal boşluklar seviyesinde,corpus stemi’nin arkasındadır.Sağ atriyum’u sağ ventrikül’e birleştiren bu deliği,sistol sırasında valva atrioventricularis dextra (valva tricuspidalis) isimli bir kapak kapatır.Bu kapağın cuspis anterior,cuspis posterior ve cuspis septalis denilen üç küspisi vardır.En büyük olanı cuspis anterior’durKüspisler,endokardiyum’un bir reduplikasyonudur ve her iki tarafı endokardiyum yapısındadır.Küspislerinventriküle bakan yüzlerindeki çıkıntılara,chordae tendineae denilen fibröz iplikçikler tutunur.Chordae tendineae’lerin diğer uçları ventrikülde bulunan papiller kaslara tutunur.
Chorda tendineae’lerin fonksiyonu,küspisleri desteklemek ve ventrikül sistoli sırasında küspislerin atriyumlara dönmesini önlemektir.Küspislerin bazizleri,ostiumu kuşatan anulus fibrosus dexter’e tutunur.

VENTRICULUS DEXTER

Sternum’un tam arkasındadır.İç yüzündeki kas kabarıntılarına trabecules carneae denir.Pektinat kasların kalınlaşması ile oluşur.
İç yüzünde görülen crista supraventricularis,triküspid kapak ile pulmoner kapağı ayıran kalın bir kas kabarıntısıdır.
Ventrikülün sol ve arka duvarını,septum interventriculare yapar.Septumun büyük bölümü muskülerdir.Yaklaşık,1 cm lik üst parçası membranözdür ve septum interatriale’nin alt parçasıyla komşudur.Membranöz parça triküspid kapağın septal küspisinin tutunması ile atriyoventrikülerve interventriküler olarak ikiye ayrılır.Sol vetrikül ,sağ ventrikül’den,sağ atriyum da sol atriyum’dan daha büyük olduğu için,membranöz parçanın bir bölümü sol ventrikül ile sağ ariyumarasında yer alır ve atriyoventriküler parça olarak bilinir.Membranöz parçanın geriye kalan bölümü ventiriküller arasındadır(interventriküler parça).
Ventrikülün,ostium trunci pulmonalis’in altında kalan bölümü düzdür.Conus arteriosus (infundibulum)denilen bu bölüm,pulmonal kapağın küspislerini destekler.
Septum interventriculare ile m.papillaris anterior arasında uzanan kas kabarıntısına trabecula septomarginalis (moderatör bant,m.Leonardo da Vinci kordu) adı verilir.Ventrikülün septal yüzünü ve m.papilaris anterior’u destekleyen bu oluşumu içinde,kalbin ileti sistemi ile ilgili lifler bulunur.
Sağ ventrikül’de m.papillaris anterior,m.papillaris posterior vem.papillaris septalis (medialis) denilen üç tane papiller kas bulunur.Papiller kaslar,trabeculae carneaekalınlaşmalıdır.M.papillaris anterior,en büyük olanıdır.

Kalbin İc Yapisi
Sağ Ventrikül'ün İçten Görünüşü

OSTTIUM TRUNCI PULMONALIS

Conus arteriosus’un yukarısındadır.Ostium atrioventriculare dextrum’un da yukarısında ve solundadır.Diastolde bu deliği valva trunci pulmonalis denilen kapak kapatır.Pulmonal kapağın;valvula semilunaris dextra,valvula semilunaris sinistra ve valvula semilunaris anterior denilen üç tane yarım ay şeklinde valvulası vardır.

Kalbin İç Yapısı 2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder